< JuraB - Våra villkor

Allmänna Leveransvillkor 2021:1

Dessa villkor utgör Leverans och Betalningsvillkor vid beställning från JuraB och är bindande för parterna först efter att JuraB har bekräftat beställningen. Utöver dessa Allmänna villkor tillämpas också kompletterande villkor avseende respektive tjänst/produkt. Se nedan kompletterande villkor för respektive tjänst.

JuraB tillämpar vid var tid gällande Prislista och reserverar sig för felaktiga prisuppgifter som publicerats på hemsidan eller i automatiskt genererade elektroniska meddelanden. Om en sådan felaktighet justeras av JuraB är inte längre Kunden bunden vid beställningen. Alla priser anges exklusive mervärdeskatt.

All timdebitering sker enligt följande: Minimidebitering 1 timme, följande med intervall 0,5 tim.

Betalning JuraB tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 15 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår från den i fakturan angivna förfallodagen med en räntefot enligt Räntelagen.

JuraB ersätter ej skada hos Kunden, som uppstår i samband med att en handling ej kommer kunden eller JuraB tillhanda på grund av tekniska eller andra fel, eller som uppstår hos Kunden i samband med att JuraB ställer in en Utbildning, eller som uppstår på annat sätt utom JuraB's kontroll.

Villkor - UTBILDNING 2021:1

Dessa villkor är bindande för parterna först efter att JuraB har bekräftat beställningen och tillämpas tillsammans med vid var tid gällande JuraB Allmänna Leveransvillkor.

Om anmäld deltagare till en extern Utbildning får förhinder att delta har Kunden rätt att i stället delta med en ersättare. I det fall ingen ersättare kan delta, kan Kunden ansöka om att fakturerad och betald avgift för Utbildningen får användas som ett tillgodohavande för ett senare deltagande. Från sådant av JuraB bekräftat tillgodohavande avräknas dock eventuella direkta kostnader som JuraB haft i samband med avbokning av deltagaren. Avbokat eller uteblivet deltagande av andra orsaker medför att full avgift tas ut.

Endast Logi som anges under information på vår hemsida avseende aktuell extern Utbildning kan bokas via oss och faktureras tillsammans med avgiften för deltagande. Övrig logi bokas av Kunden själv för respektive hotell och regleras direkt med hotellet.

Om antalet anmälningar till en extern Utbildning överstiger tillgängligt antal platser, fördelas tillgängliga platser till deltagarna i turordning efter inkomna beställningar.

JuraB förbehåller sig rätten att ställa in planerad utbildning vid händelse av Force majeure, samt då beställt deltagande understiger 10 personer totalt. Detta oavsett JuraB bekräftat en beställning enligt 1. ovan.

Avgifter för deltagande vid extern Utbildning faktureras i samband med anmälan om deltagande. Avgifter för deltagande vid intern Utbildning faktureras efter genomförandet hos Kunden.

JuraB ersätter ej skada hos Kunden, som uppstår i samband med att en handling ej kommer kunden eller JuraB tillhanda på grund av tekniska eller andra fel, eller kostnader som uppstår hos Kunden i samband med att JuraB ställer in en Utbildning enligt 5. ovan, eller kostnader som uppstår på annat sätt utom JuraB's kontroll.

Vid företagsintern Utbildning har Support-Kund rätt till kundanpassat utbildningsprogram utan pristillägg. Beställt antal deltagare kan minskas fram till tre (3) vardagar före genomförande. Vid ändring med minskat antal deltagare efter detta datum faktureras beställt antal deltagare.

Vid all utbildning erhåller deltagaren ett personligt ex. av dokumentationen.

Villkor - Support 2021:1

Dessa villkor tillämpas tillsammans med vid var tid gällande JuraB Allmänna Leveransvillkor.

Supportavtal innebär att vår kund, utan timdebitering, har tillgång till den kompetens som finns hos JuraB i Linköping enligt p 15, i de fall där ett visst ärende kan avhandlas direkt under ETT (1) telefonsamtal (gäller även jourtid) eller EN (1) e-postkonversation tur/retur. Antalet ärenden under löpande avtalsperiod är inte begränsat. Syftet med supportavtalet är att parterna ska slippa hantering av timdebitering av "korta" ärenden som kan avhandlas direkt. Övrig konsultation debiteras enligt vid var tid gällande Prislista, kolumn A.

Avtalet medför också rätt till en rabatt på JuraB ordinarie Prislista, enligt vid var tid gällande priser. Prislistan presenterar rabatterade support-priset i kolumn A och ordinarie priser i kolumn B.

Om vår Kund anlitar ett ombud, ADB-konsult eller annan konsult som behöver konsultera oss, gäller ej fri support gentemot tredje person. Dock gäller rabatterat pris enligt kolumn A i Prislistan i förekommande fall.

Supporttjänsten är tillgänglig under följande tider: måndag - torsdag 09.00 - 16.00 och fredag 09.00 - 12.00, på helgfria vardagar. Kontaktuppgifter på vår hemsida.

Supportavtal kan tecknas av en kommun eller firma vars verksamhet är elnätsföretag, elhandelsföretag och/eller fjärrvärmeleverantör och omfattar personal hos den juridiska person (firma) som är vår avtalspart.

Supportavtal kan också tecknas av en grupp företag (koncern) som bedriver någon eller några av verksamheterna under 6. ovan och omfattar då personalen hos de juridiska personer (firmor) som finns specificerade för JuraB i samband med att avtalet ingås.

JuraB förbehåller sig rätten att acceptera eller att tacka nej till att ingå avtal om Support vid Kundens beställning.

JuraB förbinder sig att behandla allt material och kännedom om företagets rutiner, dokument och annan information med beaktande av fullständig affärssekretess.

Avtalet börjar gälla efter bekräftad beställning och löper därefter 12 månader. Perioden för aktuellt Supportavtal framgår av fakturan. Om kunden önskar ett särskilt skriftligt underlag avseende Supportavtalet, kan detta beställas via vår hemsida under menyn Kontakta oss.

Om ingendera part säger upp avtalet senast tre (3) månader före utgången av innevarande period förlängs avtalet med en ny tolvmånadersperiod.

Avgiften debiteras för 12 månader i förskott, med en avgift enligt vid var tid gällande prislista/offert. Om priset för Support förändrats till efterföljande förlängningsperiod enligt 11. ovan kan kunden säga upp avtalet vid erhållen faktura så att ingen förlängning sker och fakturan krediteras.

I koncernavtal gäller den särskilt offererade årsavgiften för förlängningsperiod till dess att eventuell ny offert accepterats av kunden.

Tillgång till Supporttjänsten upphör efter uppsägning och då innevarande avtalsperiod löpt ut.

Kompetensområdet enligt 2 och 6 ovan är under löpande utveckling på grund av ändrade författningar och förändrad praxis. Arbetsområdet är avgränsat till den lagstiftning med tillhörande föreskrifter som reglerar förhållandet mellan tillhandahållare (vår Supportkund) och dennes användare (kund), gällande verksamheter med nyttigheterna Elnät, Elhandel och Fjärrvärme. I de fall då samfakturering sker med t.ex. VA, Renhållning, Fibertjänster etc. så omfattas även dessa av Supportavtalet vad gäller frågor om fakturering, kreditbevakning och inkassohantering.

Villkor - Support PLUS 2021:1

Dessa villkor tillämpas tillsammans med vid var tid gällande JuraB Allmänna Leveransvillkor.

Avtalet med Support PLUS innebär att Kunden via en av JuraB vidimerad inloggning har tillgång till JuraB's server med dokumentdatabas, med råd och anvisningar genom våra MiniManualer. Dessa beskriver hur man tillämpar komplicerade processer, med standardtexter till olika Formulär och med Brevmallar. Alla dokument tillhandahålls som olåsta PDF-filer (Adobe Acrobat, Portabel Dokument File) med tillgång till nytillkommande dokument och versionsuppdateringar under avtalsperioden.

Support PLUS finns tillgängligt 7/24 för registrerade användare, anställda hos Kunden, som skaffat inloggningskonto på www.jurab.se

Avtalet gäller EJ gentemot tredje man, vilket innebär att inloggningsuppgifter som medför tillgång till tjänsten inte får göras tillgängliga för annan än anställd hos vår avtalspart. Kontroll sker genom IP-adresser och överträdelse beivras.

Supportavtal PLUS kan endast tecknas som en tilläggstjänst till Supportavtal av en kommun eller firma vars verksamhet är elnätsföretag, elhandelsföretag och/eller fjärrvärmeleverantör och omfattar personal hos den juridiska person (1 firma) som är vår avtalspart.

Supportavtal PLUS kan också tecknas som en tilläggstjänst av en grupp företag (koncern) som bedriver någon eller några av ovanstående verksamheter och omfattar då personalen hos de juridiska personer (firmor) som finns specificerade för JuraB i samband med att avtalet tecknas.

JuraB förbehåller sig rätten att acceptera eller att tacka nej till att ingå avtal om Support PLUS vid Kundens beställning.

Avtalet börjar gälla efter bekräftad beställning och löper därefter 12 månader, eller till därefter närmast efterföljande datum då Kundens nuvarande Supportavtal löper ut.

Om ingendera part säger upp avtalet senast tre (3) månader före utgången av innevarande period förlängs avtalet med en ny tolvmånadersperiod.

Avgiften debiteras 12 månader i förskott med en avgift enligt vid var tid gällande prislista/offert.

I koncernavtal gäller den särskilt offererade årsavgiften.

Tillgång till Support PLUS upphör i samband med att avtalet upphör, eller i förekommande fall då avtalet om Support upphör.

Villkor - KONTROLL 2021:1

Dessa villkor tillämpas tillsammans med vid var tid gällande JuraB Allmänna Leveransvillkor.

Tjänsten Kontroll innebär att JuraB kontrollerar processer och dokument hos Kunden enligt lämnad specifikation. Syftet är att kontrollen ska klargöra och dokumentera för Kunden hur väl företagets verksamhet kan anses uppfylla kraven enligt gällande regelverk och ingångna avtal. Kontrollen sker genom inhämtande av uppgifter från kunden, samt genom intervjuer av personal vid inbokat besök hos kunden. Dokument, rutinbeskrivningar och andra underlag som ska bedömas, ska tillhandahållas som filer i format .doc eller .pdf som överlämnas till JuraB.

Efter utförd Kontroll erhåller Kunden ett protokoll som innehåller information om resultatet av kontrollen, med angivande av vilka delar som godkänns respektive underkänns, med en komplettering av rekommendationer på åtgärder som bör vidtas för att effektivisera verksamheten.

Protokollets innehåll och rekommendationer från JuraB, förutsätter att alla uppgifter och dokument som överlämnats till JuraB, eller att redogörelser över företagets handläggningsrutiner, stämmer överens med faktisk hantering.

Kunden kan med ledning av Protokollet välja att själv vidta åtgärder som anges i protokollet, eller att överlåta till JuraB att ta fram de underlag som medför att samtliga delar av Kontrollen kan godkännas.

Tjänsten omfattar inte bedömning av processer som utförs av en av kunden anlitad konsult, eller annan tredje man för kundens räkning, om ej annat anges i offerten.

Tjänsten Kontroll kan beställas av en kommun eller firma vars verksamhet är elnätsföretag, elhandelsföretag och/eller fjärrvärmeleverantör och omfattar den juridiska person (1 firma) som är beställare.

Tjänsten Kontroll kan också beställas av en grupp företag (koncern) som bedriver någon eller några av ovanstående verksamheter och omfattar då de juridiska personer (firmor) som finns specificerade för JuraB i samband med beställningen.

JuraB förbinder sig att behandla allt material och kännedom om företagets rutiner, dokument och annan information med beaktande av fullständig affärssekretess.

JuraB förbehåller sig rätten att acceptera eller att tacka nej till Kundens beställning av tjänsten Kontroll.

Avgiften för Kontroll debiteras som en fast avgift enligt vid var tid gällande Prislista, eller enligt offert.

I koncernavtal gäller den särskilt offererade avgiften.

Behandling av Personuppgifter

All registrering av uppgifter om kontaktpersoner hos våra kundföretag, som görs i vårt kundregister, sker enligt bestämmelser i Personuppgiftslagen.

I samband med anmälan/beställning hos JuraB registreras lämnade uppgifter i register för automatisk databehandling. Uppgifterna behandlas för administration och hantering av uppgifter om avtalspart, beställare, deltagare, kontaktpersoner och deras telefonnummer och e-postadresser eller motsvarande. Ovanstående personuppgifter kan också komma att användas av såväl JuraB som samarbetspartners för utvärdering, marknadsanalyser, statistik och för att informera om tjänster och produkter. Den som motsätter sig att personuppgifterna behandlas efter genomförd leverans ska meddela JuraB detta skriftligt.

Den vars Personuppgifter behandlas hos JuraB har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information (registerutdrag) om vilka personuppgifter som finns registrerade samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Begäran om information eller rättelse ska vara egenhändigt undertecknad och ställas till JuraB på den adress som anges på vår hemsida, under menyn Kontakta oss.

Information om användandet av Cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats som använder så kallade cookies, få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator i samband med att man besöker vår webbplats. Textfilen innehåller information för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar filen under en längre tid på datorn. Den används till exempel för att komma ihåg val av inställningar användaren gjort. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid man är inne och använder sidan.

JuraB's webbplats använder sig av båda typer av cookies nämnda i punkt 3, för att öka funktionaliteten för våra användare och göra vår besöksstatistik mer tillförlitlig. Vi sparar ingen personlig information via cookies.

En förutsättning för att kunna använda JuraB's internettjänster via hemsidan är att man accepterat användandet av Cookies.

Box 540, 581 06 Linköping